Faza 2 Próba Ponatinib w Philadelphia Chromosom-dodatnie białaczki AD 8

Wysokie wskaźniki odpowiedzi zaobserwowano u pacjentów z mutacjami BCR-ABL, w tym u mutacji T315I, oraz u osób bez mutacji BCR-ABL (Tabela S6 w Dodatku Uzupełniającym) i nie zaobserwowano pojedynczej mutacji powodującej oporność na ponatynib (Załącznik D w Dodatku Uzupełniającym). CML Blast-Phase i Ph-Positive ALL
Wśród pacjentów z CML w fazie blastycznej 31% (95% CI, 20 do 44) miało główną odpowiedź hematologiczną przez 6 miesięcy (pierwotny punkt końcowy), 23% miało główną odpowiedź cytogenetyczną, a 18% miało całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (Figura 1C). Tabela S9 w dodatkowym dodatku pokazuje wyniki u pacjentów z CML w fazie blastycznej i tymi z CML w fazie limfatycznej. Wśród pacjentów z ALL ze stopniem Ph dodatnim 41% (95% CI, 24 do 59) miało dużą odpowiedź hematologiczną, 47% miało główną odpowiedź cytogenetyczną, a 38% miało całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (Figura 1D).
Mediana czasu do wystąpienia dużej odpowiedzi hematologicznej u pacjentów z CML w fazie blastycznej, u których wystąpiła odpowiedź, wynosiła 4,1 tygodnia (zakres od 1,7 do 16,1), czas trwania wahał się od miesiąca do 20 miesięcy lub więcej (mediana, 5 miesięcy), a czas szacunkowa stopa długotrwałej odpowiedzi wynoszącej co najmniej 12 miesięcy wyniosła 42% (ryc. 1C). Mediana czasu do wystąpienia istotnej odpowiedzi hematologicznej u pacjentów z F-dodatnim ALL wynosiła 2,9 tygodnia (zakres od 1,6 do 24), czas trwania wynosił od 2 miesięcy do 14 miesięcy lub więcej (mediana, 3 miesiące), a szacowana stopa utrzymywania się czas reakcji co najmniej 12 miesięcy wyniósł 8% (ryc. 1D). Średni czas do uzyskania głównej odpowiedzi cytogenetycznej u pacjentów z CML w fazie blastycznej, u których wystąpiła odpowiedź, wynosił 1,9 miesiąca (zakres od 0,9 do 5,5), a szacowana częstość przedłużonej odpowiedzi wynoszącej co najmniej 12 miesięcy wynosiła 66%. Mediana czasu do uzyskania głównej odpowiedzi cytogenetycznej u pacjentów z PH-dodatnim ALL wynosiła miesiąc (zakres od 0,9 do 3,7), mediana czasu trwania wynosiła 3,7 miesiąca, a szacunkowy wskaźnik długotrwałej odpowiedzi wynoszący co najmniej 12 miesięcy wynosił 32%. Wśród pacjentów z CML w fazie blastycznej oszacowano, że przeżycie bez progresji w 12 miesiącu wynosi 19% (mediana, 4 miesiące), a wśród pacjentów z ALL z dodatnim wynikiem klinicznym oszacowano przeżycie bez progresji choroby. 7% (mediana, 3 miesiące). Całkowity wskaźnik przeżywalności po 12 miesiącach oszacowano na 29% (mediana, 7 miesięcy) wśród pacjentów z CML w fazie blastycznej i 40% (mediana, 8 miesięcy) wśród pacjentów z allopeptydem F-dodatnim (ryc. 1C i 1D). Żadna pojedyncza mutacja nie była związana z opornością na ponatynib. Jednakże, nabywanie mutacji związku (.2 mutacje w tym samym allelu BCR-ABL) było czasem obserwowane u pacjentów z nietrzymaną główną odpowiedzią hematologiczną; wszyscy ci pacjenci mieli jedną z mutacji przy wejściu do badania (dodatek D w dodatkowym dodatku).
Bezpieczeństwo
Mediana czasu trwania leczenia ponatynibem wynosiła 12,8 miesiąca (zakres od dnia do> 24,8 miesięcy)
[hasła pokrewne: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa, serca drobiowe wartości odżywcze, neurolog siedlce ]

Powiązane tematy z artykułem: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa neurolog siedlce serca drobiowe wartości odżywcze