Faza 2 Próba Ponatinib w Philadelphia Chromosom-dodatnie białaczki AD 2

Jednak od 37 do 52% pacjentów nie ma odpowiedzi, 3-8 i od 23 do 26% pacjentów ma początkową główną odpowiedź cytogenetyczną, która jest tracona przez 2 lata.3,9 Rokowanie dla tych pacjentów jest bardzo słabe. Z wyjątkiem niewielkiej liczby pacjentów, którzy są kandydatami do alogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, pacjenci prawdopodobnie umrą z powodu białaczki. Ponatynib jest silnym doustnym inhibitorem kinazy tyrozynowej, aktywnym przeciwko niezmutowanym i zmutowanym BCR-ABL, w tym mutacji treoniny do izoleucyny w pozycji 315 (T315I), która występuje u 20% pacjentów z opornym na inhibitory kinazy tyrozynowej choroby i nadaje oporność na wszystkie inne zatwierdzone inhibitory kinazy tyrozynowej BCR-ABL. 10-17 W badaniach przedklinicznych, 40 nM ponatinibu (stężenie, które można osiągnąć u pacjentów otrzymujących dzienną dawkę .30 mg18), tłumiło pojawienie się jakiejkolwiek pojedynczej mutacji19. W badaniu fazy ponatynib wykazywał znaczną aktywność przeciwbiałaczkową w pacjenci z chorobą afektywną z chromosomem Philadelphia (Ph), którzy mieli oporność na lub niedopuszczalne działania niepożądane po wcześniejszym leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej.18 Tutaj opisujemy początkowe wyniki fazy 2 PACE (ostra białaczka limfoblastyczna Ponatinib Ph-dodatnia [ALL] i CML Evaluation) badanie kliniczne ponatinibu u pacjentów z CML w fazie przewlekłej, CML w fazie przyspieszonej, CML w fazie blastycznej lub ALL z wynikiem dodatnim w postaci Ph z opornością na lub niedopuszczalnymi efektami ubocznymi z dazatynibu lub nilotynibu lub z mutacją T315I.
Metody
Przestudiuj badanie
Badanie zostało opracowane wspólnie przez sponsora, Ariad Pharmaceuticals i komitet sterujący PACE (patrz Dodatek A w dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Protokół (dostępny na stronie) został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku. Dane zostały zebrane przy użyciu systemu zarządzania danymi sponsora i zostały przeanalizowane i zinterpretowane przez przedstawicieli sponsora we współpracy z badaczami. Wszyscy autorzy przyczynili się do przeglądu zgłoszonych danych i potwierdzili ich kompletność oraz rzetelność analizy. Autorzy sprawdzają również, czy badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem badania. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu, zredagowali i zatwierdzili końcowy manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Sponsor sponsorował profesjonalną pomoc medyczną.
Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się, jeśli mieli co najmniej 18 lat i mieli CML lub Ph-dodatnie ALL. Fazy CML zdefiniowano zgodnie z kryteriami opisanymi przez Talpaz i wsp. 20. PH-dodatnie ALL zdefiniowano jako ponad 30% limfocytów Blast we krwi lub szpiku kostnym w momencie rozpoznania i bez historii CML
[hasła pokrewne: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa, butiqjula allegro, na zdrowie po francusku ]

Powiązane tematy z artykułem: butiqjula allegro cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa na zdrowie po francusku