Rodzinny zespół raka trzustki i czerniaka z mutacją w genie supresorowym CDKN2

Cechą wyróżniającą rodzinne zespoły nowotworowe są odziedziczone predyspozycje do jednego lub więcej charakterystycznych typów nowotworów, wczesny wiek wystąpienia i wiele nowotworów synchronicznych lub asynchronicznych. Ostatnio zidentyfikowano geny odpowiedzialne za wiele dziedzicznych nowotworów.1-5 Opisujemy krewnych o podwyższonym ryzyku raka trzustki, czerniaka i ewentualnie dodatkowych rodzajów nowotworów. Dostarczamy mocnych dowodów łączących predyspozycje do raka w tym pokroju z odziedziczoną mutacją w genie supresorowym guza 2 zależnego od cyklin 2 kinazy (CDKN2). Wyniki naszych badań z tej rodziny sugerują, że zakłócenie funkcji CDKN2 przyczynia się do powstania nowotworu trzustki.
Opisy przypadków
Rysunek 1. Rycina 1. Rodowód spokrewnionej z rakiem trzustki i czerniakiem. Okręgi oznaczają członków rodziny żeńskiej, kwadraty członków rodziny męskiej oraz symbole z nieżyjącymi członkami rodziny. Proband jest oznaczony strzałką. Gwiazdki wskazują członków rodziny, u których przeprowadzono badania DNA. Obecny wiek (w latach) lub wiek po śmierci podano poniżej każdej liczby, z wiekiem przy diagnozie podanym w nawiasach. Wskazano członków rodziny, którzy są heterozygotyczni pod względem mutacji missense Gly93Trp. Przedmiot I-1 zmarł podczas porodu.
Rak płaskonabłonkowy języka rozwinięty u 34-letniej kobiety (proband). Nie piła alkoholu ani nie używała tytoniu. Została skierowana na ocenę genetyczną ze względu na wczesny wiek zachorowania z powodu braku znanych czynników ryzyka i silnej rodzinnej historii raka trzustki. Szczegółowa historia rodzinna ujawniła, że dwóch innych członków rodziny również miało złośliwe czerniaki. Matka probanda (podmiot III-3) zmarła w wyniku przerzutowego raka trzustki w wieku 57 lat (ryc. 1). Badanie patologiczne guza ujawniło raka płaskonabłonkowego, rzadką postać raka trzustki, która stanowi około 2 procent wszystkich takich raków.6 Ciotka matki (przedmiot III-2) zmarła z przerzutowego gruczolakoraka trzustki w wieku 45. Wujek matki probanda (podmiot III-1) zmarł z powodu przerzutowego czerniaka w wieku 32 lat. Jej babka ze strony matki (przedmiot II-2), u której w wieku 70 lat umiejscowiono czerniaka, zmarła z powodu przerzutowego gruczolakoraka trzustki w wieku 73 lat. Doświadczony patolog potwierdził diagnozę raka trzustki u tych trzech członków rodziny, przeglądając reprezentatywne slajdy. Ojciec i siostry probanda są zdrowi.
Badanie rodowodu postawiło pytanie, czy rak trzustki i czerniak były klinicznymi objawami rodzinnego zespołu nowotworowego. Niezwykłe odkrycie raka płaskonabłonkowego trzustki u jednego członka rodziny i wczesny początek raka płaskokomórkowego języka w probandzie były również zgodne z rodzinnym zespołem nowotworowym. Prawdopodobnym genem kandydującym w tej rodzinie był CDKN2, który koduje p16. Białko to hamuje zależną od cykliny kinazę 4, regulując w ten sposób cykl komórkowy.7
Metody
Przygotowanie genomowego DNA i charakterystyka sekwencji CDKN2
DNA przygotowano z utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie próbek tkanki guza8 z Pacjentów II-2, III-2 i III-3 (Figura 1)
[więcej w: test integracji sensorycznej, uczulenie na tytan, psychoterapia bielsko biała ]

Powiązane tematy z artykułem: psychoterapia bielsko biała test integracji sensorycznej uczulenie na tytan