Faza 2 Próba Ponatinib w Philadelphia Chromosom-dodatnie białaczki AD 3

Dodatkowymi kryteriami były odporność na dasatinib lub nilotynib (definicje, patrz Dodatek B w Dodatku Uzupełniającym), niedopuszczalne skutki uboczne tych środków lub rozwój mutacji T315I po zastosowaniu jakiejkolwiek terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej. Pacjenci musieli mieć status grupy Cooperative Oncology we Wschodniej Grupie 2 lub niższej (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza, że pacjent jest bezobjawowy, a większa liczba wskazuje na rosnącą niepełnosprawność), odpowiednią czynność nerek i wątroby, prawidłowy stan trzustki , brak przebytego zapalenia trzustki i prawidłowy odstęp QT skorygowany za pomocą wzoru Fridericia. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Projekt badania i leczenie
Było to międzynarodowe, otwarte badanie obejmujące 66 stron. Pacjenci otrzymywali dawkę początkową 45 mg ponatynibu doustnie raz na dobę. Pacjenci zostali zgrupowani w sześciu kohortach (ryc. S1 w dodatkowym dodatku): pacjenci z CML w fazie przewlekłej z opornością lub niedopuszczalnym działaniem niepożądanym dazatynibu lub nilotynibu, pacjenci z CML w fazie przewlekłej i mutacją T315I, pacjenci z fazą przyspieszoną CML z opornością lub niedopuszczalnymi działaniami niepożądanymi dazatynibu lub nilotynibu, pacjentów z CML w fazie akceleracji i mutacją T315I, pacjentów z CML w fazie blastycznej lub z ALL z dodatnim wynikiem klinicznym z opornością na niedozwolone działania niepożądane dazatynibu lub nilotynibu oraz pacjentów z blastofaza CML lub Ph-dodatnia ALL z mutacją T315I. Przypisanie do kohorty T315I wymagało potwierdzenia T315I przez centralne laboratorium (MolecularMD) na linii podstawowej. Leczenie kontynuowano do momentu pojawienia się oznak postępu choroby, wystąpiło zdarzenie niepożądane, które wymagało przerwania leczenia, pacjent wycofał zgodę lub badacz zdecydował o zakończeniu leczenia.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym była główna odpowiedź cytogenetyczna w dowolnym czasie w ciągu pierwszych 12 miesięcy (u pacjentów z CML w fazie przewlekłej) i główna odpowiedź hematologiczna w dowolnym czasie w ciągu pierwszych 6 miesięcy (u pacjentów z CML w fazie akceleracji, CML fazy lub Ph-dodatnie ALL). Pacjenci z częściową odpowiedzią cytogenetyczną podczas rekrutacji, którzy następnie mieli pełną odpowiedź cytogenetyczną, zostali sklasyfikowani jako posiadający główną odpowiedź cytogenetyczną podczas badania. Wtórne punkty końcowe dla przewlekłej fazy CML obejmowały pełną odpowiedź hematologiczną (potwierdzoną .28 dni po tym, jak pacjent po raz pierwszy spełnił kryteria całkowitej odpowiedzi hematologicznej). Wtórne punkty końcowe dla CML po fazie akceleracji i blastu oraz F-dodatnie ALL obejmowały całkowitą lub częściową odpowiedź cytogenetyczną i potwierdzoną główną odpowiedź cytogenetyczną. Drugorzędowe punkty końcowe dla wszystkich diagnoz obejmowały główną odpowiedź molekularną, czas odpowiedzi, czas trwania odpowiedzi, przeżycie wolne od progresji, całkowity czas przeżycia i bezpieczeństwo.
[patrz też: leki recepturowe przepisy, sztanga allegro, endometrioza po menopauzie ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza po menopauzie leki recepturowe przepisy sztanga allegro